Novinky

Dňa 1.septembra 2008  Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk prešlo pod správu Základnej školy ul. Slobody 2, ktorej je riaditeľom Mgr. Slavkovský sa zároven stane aj riaditeľom ŠSZČ - Blesk

Z Blesku odišli:

Eva Dudášová -  05.09.2007

Ján Riečica -  01.01.2008

Jana Koróniová - 01.06.2008

Za vykonanú prácu im ďakujeme a v novom zamestnaní želáme veľa úspechov.

ŠSZČ Blesk má od septembra novú riaditeľku


Od prvého septembra bude ŠSZČ Blesk „šéfovať“ Mgr. Jana Koróniová. Nová riaditeľka Blesku pracuje v pedagogickom odbore nepretržite 31 rokov, naposledy na Základnej škole v Českom Brezove. Výchovno – vzdelávaciu činnosť a oddych detí vo voľnom čase budú zabezpečovať: Mária Schillová, Mária Michalove a Ján Riečica.
Hlavnými úlohami ŠSZČ Blesk je upevňovať vzťah k prírode, osvojovať si mravné hodnoty, telesnú zdatnosť, technické zručnosti, oboznamovať deti s kultúrnym bohatstvom nášho národa, viesť deti a mládež k zodpovednosti a vzťahu ku práci.

V školskom roku 2008/2009 ponúka Blesk tieto záujmové útvary:

Strom života – jeho akcie sú zamerané na najmä na pomoc pri záchrane kultúrnych, technických a prírodných pamiatok, na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu.

Počítačový krúžok – mesačné vydávanie časopisu „bleskáčik“ a zapájanie sa do rôznych projektov

Kuchár bez čapice – varenie, pečenie, stolovanie

Šikuľka – je určený tým, ktorí majú záujem ušiť si niečo na seba

Mažoretky – pripravia program na prezentovanie pohybu tanca na verejnosti

Tvorivé dielne – budú zamerané na zdokonalenie zručnosti a rozvoj detskej fantázie

Športové krúžky – ponúkajú: malý futbal, nohejbal, branno – strelecký, stolný tenis a pod.

Mladý požiarnik – športovo branný krúžok

Podľa záujmu budú krúžky dopĺňané priebežne v školskom roku.
Prihlášky získate priamo v ŠSZČ na prízemí základnej školy, ul. Slobody, na čísle dverí 4, alebo vo vestibule ZŠ ul. Školská. Stačí zastaviť sa a vybrať z ponuky krúžkov.

Školské stredisko vydáva v školskom roku 2008/2009 časopis Bleskáčik, ktorý obsahuje aj prílohu z odkazmi. Preto sme sa rozhodli, že aj prostredníctvom webu budete môcť pridávať odkazy do časopisu. Stačí ak nám napíšete do fóra pre časopis.